POLITYKA PRYWATNOŚCI WIGOLEN.COM.PL

I. Zakres przedmiotowy Polityki Prywatności, Administrator danych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego wigolen.com.pl.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Użytkowników Sklepu Internetowego jest „Wigolen” S.A. z siedzibą w Częstochowie (42-280), ul. Przejazdowa 2, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000048994, NIP: 5730105300, REGON: 15002271, dane kontaktowe:
  a) adres e-mail: rodo@wigolen.com.pl,
  b) numer telefonu: +48 726 834 024 .
 3. Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania oraz korzystania ze Sklepu określa Regulamin znajdujący się pod linkiem: https://wigolen.com.pl/regulamin/ (dalej, jako Regulamin).
 4. Przez Użytkownika rozumie się każdą osobę korzystającą ze Sklepu, w zakresie określonym w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zrealizowania Zamówienia lub usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Podanie danych osobowych w celach marketingowych w każdym czasie jest dobrowolne.
 3. Przez Klienta Sklepu rozumie się każdą osobę, która korzysta ze Sklepu w sposób i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

III. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) w celu składania Zamówień zgodnie z Regulaminem,
  b) w celu realizacji Zamówień zgodnie z Regulaminem,
  c) w celu rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych Klientów,
  d) w celach podatkowych – wyłącznie w celu dokonania rozliczeń księgowych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa,
  e) w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania Użytkownikom bieżących informacji o działalności Sklepu. Zgoda marketingowa jest wyrażana zawsze dobrowolnie i nie stanowi warunku korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu realizacji umowy sprzedaży określonych przedmiotów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w zakresie zobowiązań podatkowych – w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie zgody marketingowej Administrator przetwarza dane wyłącznie na podstawy dobrowolnej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Zakres przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe samodzielnie podane przez Użytkownika Administratorowi w ramach funkcjonalności Sklepu lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Administrator przetwarzać może następujące dane osobowe Użytkowników:
  a) Imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji,
  b) Adres do doręczeń,
  c) Adres zamieszkania,
  d) Adres e-mail,
  e) Numer telefonu.

V. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z Regulaminem.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (tj. przez okres korzystania z Konta Klienta, okres realizacji Zamówienia) oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku Klienta posiadającego Konto Klienta w rozumieniu Regulaminu Administrator przechowuje jego dane przez okres wskazany w zdaniu poprzednim, lub przez okres istnienia Konta, zależnie od tego, który moment nastąpi później.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury, rachunki) przez okres wskazany przepisami właściwych ustaw podatkowych oraz ustawą o rachunkowości.
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

VII. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu do danych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  – Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  f) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie, z zastrzeżeniem pkt. IX poniżej.

IX. Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią krótkie informacje tekstowe umieszczane na urządzeniu Klienta w czasie korzystania ze Strony. Następnie pliki takie mogą być wysyłane z powrotem do strony lub do innych stron obsługujących dane pliki cookies. Pliki cookies mogą być zbierane przy każdym korzystaniu ze Sklepu przez pliki cookies lub inne narzędzia (np. sygnalizatorów sieciowych, tagów, skryptów, pamięci lokalnej).
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, tj. Sprzedający lub dostawców usług.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Klienta.
 4. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu, a także służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  b) “analityczne i wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  c) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  d) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Sklepu.