1. administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest WIGOLEN S.A. z siedzibą w Częstochowie (42-280) przy ul. Przejazdowej 2, kontakt: rodo@wigolen.com.pl
  2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: · w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, · w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu, · w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
  6. Przysługuje Pani/Panu: · prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; · prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; · prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; · prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; · prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie · art. 21 Rozporządzenia; · prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
  9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy); Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.