REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WIGOLEN


I. Zakres Regulaminu oraz dane identyfikujące Sprzedającego

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
  a) korzystania ze sklepu internetowego www.wigolen.com.pl,
  b) składania zamówień na Produkty oraz realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.wigolen.com.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego wigolen.com.pl oraz sprzedającym produktu za pośrednictwem sklepu internetowego wigolen.com.pl jest „Wigolen” S.A. z siedzibą w Częstochowie (42-280), ul. Przejazdowa 2, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000048994, NIP: 5730105300, REGON: 15002271, dane kontaktowe:
  a) adres e-mail: sklep@wigolen.com.pl,
  b) numer telefonu: +48 726 834 024.

II. Słownik

Następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

Klient – Użytkownik kupujący Produkt,

Konto Klienta – indywidualne konto utworzone przez Klienta umożliwiające składanie Zamówień oraz śledzenie realizacji Zamówień bezpośrednio za pośrednictwem Konta Klienta

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu Produktu, jeżeli zakup Produktu nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową takiego Klienta, a także Klient dokonujący zakupu w sytuacji, w której zakup Produktu jest związany z działalnością gospodarczą Klienta, gdy z treści Zamówienia wynika, że zakup nie ma dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sprzedającego regulująca zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego, znajdująca się pod linkiem: https://wigolen.com.pl/poilityka-prywatnosci/

Produkt – przedmiot (panele) oferowany przez Sprzedającego do zakupu Klientom, który może stanowić przedmiot Zamówienia

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.wigolen.com.pl.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: www.wigolen.com.pl

Sprzedający – „Wigolen” S.A. z siedzibą w Częstochowie (42-280), ul. Przejazdowa 2, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000048994, NIP: 5730105300, REGON: 15002271

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Użytkowników w sposób i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem

Użytkownik – każda osoba korzystająca z funkcjonalności Sklepu, w tym również Klient,

Zamówienie – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, wymagania techniczne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  a) usługę zapoznawania się z Produktami możliwymi do zakupu za pośrednictwem Sklepu,
  b) usługę zakładania oraz prowadzenia Konta Klienta,
  c) usługę składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu,
  d) usługę umożliwiającą dokonanie za pośrednictwem uprawnionego podmiotu trzeciego płatności za dane Zamówienie,
 1. Usługi określone powyżej są nieodpłatne. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest jedynie do ponoszenia kosztów związanych z zakupem Produktów, wskazanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  a) połączenie z internetem,
  b) akceptacja tzw. plików cookie,
  c) aktualna przeglądarka internetowa pozwalająca na akceptację tzw. plików cookie,
  d) posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail – w zakresie usług wskazanych w ust. 1 pkt. b-e.
 3. Sprzedający nie ponosi względem Użytkowników odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu ze względu na niespełnienie przez Klienta wymogów technicznych opisanych w ust. 2 powyżej z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu wyłącznie w celu nabywania Produktów. Zabrania się używania Sklepu w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Sklepu treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw.
 2. Wszelkie materiały udostępniane w ramach Sklepu, w tym w szczególności zdjęcia, propozycje aranżacji, realizacje itp. pozostają wyłączną własnością Sprzedającego i podlegają ochronie, jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z powyższym zakazuje się jakiegokolwiek wykorzystywania ww. materiałów przez Użytkowników w sposób mogący naruszać prawa autorskie do ww. materiałów.

V. Konto Klienta

V.1. Założenie Konta Klienta

 1. Usługa założenia Konta Klienta będzie dostępna dla Użytkowników, pod warunkiem udostępnienia przez Sprzedającego odpowiedniej infrastruktury. Sprzedający zastrzega, iż usługa ta może być udostępniona po upływie pewnego czasu od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Sklepu.
 2. Każdy Użytkownik może założyć Konta Klienta. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne. Konto Klienta umożliwia:
  a) składanie Zamówień bez każdorazowego podawania danych Klienta,
  b) śledzenie realizacji Zamówień,
  c) obserwowanie zrealizowanych Zamówień.
 3. W celu założenia Konta Klienta konieczne jest podanie przez Użytkownika będącego osobą fizyczną następujących danych osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres do doręczeń, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania,
  d) aktualny, aktywny adres e-mail,
  e) numer telefonu,
  f) numer NIP i firma – w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą posiadających numer NIP.
 4. W celu założenia Konta Klienta przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną konieczne jest podanie następujących danych identyfikacyjnych podmiotu zakładającego konto:
  a) pełna firma wraz ze wskazaniem formy prowadzonej działalności,
  b) numer wpisu w odpowiednim rejestrze,
  c) numer NIP,
  d) adres siedziby,
  e) adres do doręczeń, jeżeli jest inny, niż adres siedziby,
  f) aktualny, aktywny adres e-mail,
  g) numer telefonu,
  h) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta oraz założenia Konta.
 1. Podanie danych, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i ust. 4 powyżej następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie, zakładka Załóż Konto.
 2. Założenie Konta Klienta wymaga:
  a) Podania danych, o których mowa odpowiednio w ust. 3 lub 4,
  b) Utworzenia indywidualnego hasła,
  c) Zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu oraz Polityki Prywatności, w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych w celu obsługi i korzystania z Konta Klienta,
  d) Kliknięcia w link aktywacyjny, który Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail przez Użytkownika po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól w formularzu oraz kliknięciu przycisku „Załóż konto”.
 1. Zaleca się, aby hasło, o którym mowa w ust. 6 lit. b powyżej było hasłem bezpiecznym, składającym się z co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej cyfry oraz co najmniej jednego znaku specjalnego (!@#$%^&*(){}|[]\:”;’<>?,./).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 6 lit. c) powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne do założenia Konta Klienta. Przy zakładaniu Konta Klienta Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje możliwości założenia Konta. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności.
 3. Po utworzeniu Konta Klienta, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta, o którym mowa w ust. 6 lit. d) powyżej. Kliknięcie w link aktywacyjny jest konieczne dla korzystania z Konta. Jeżeli w ciągu 12h od momentu założenia Konta Klient nie otrzyma wiadomości z linkiem aktywacyjnym, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Zaleca się weryfikację, czy wiadomość, o której mowa w niniejszym ustępie nie znalazła się w folderze SPAM oraz czy podany adres e-mail jest poprawny. Link pozostaje aktywny przez 24h od momentu jego otrzymania. Po upływie tego czasu Konto nie może być aktywowane i zostaje usunięte z bazy danych Sprzedającego.
 4. Loginem do konta Klienta jest adres e-mail podany przy rejestracji.

V.2. Korzystanie z Konta Klienta

 1. W ramach Konta Klienta, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z funkcjonalności Konta wskazanych w pkt. V.1.2 powyżej.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Użytkownikowi w wyniku udostępnienia loginu i hasła do Konta Klienta osobom niepowołanym z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności w wyniku przekazania lub przypadkowego udostępnienia loginu i hasła do Konta Klienta przez Klienta osobom niepowołanym.
 3. W przypadku zmiany danych Użytkownika wskazanych w ramach Konta Klienta, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji. Sprzedający nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, jak i za niedokonanie aktualizacji danych przez Użytkownika, w przypadku ich zmiany.
 4. Sprzedający dopuszcza możliwość prowadzenia akcji promocyjnych lub oferowania stałych zniżek na Produkty dla posiadaczy Konta Klienta. Klienci posiadający Konto Klienta otrzymają informację o takich akcjach promocyjnych lub stałych zniżkach w ramach Konta Klienta oraz na wskazany przez nich w ramach rejestracji adres e-mail, pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie.
 5. Klient w każdym czasie może usunąć Konto Klienta. Usunięcie Konta Klienta nie wpływa na wzajemne zobowiązania Klienta oraz Sprzedającego powstałe przed usunięciem Konta Klienta.

VI. Zamówienia

VII.1. Składanie Zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik:
  a) Dokonuje wyboru Produkcie za pośrednictwem funkcjonalności Strony.

  Przy każdym Produkcie Użytkownik znajdzie:
  – szczegółową specyfikację, z którą powinien zapoznać się przed wyborem Produktu,
  – cenę za Produkt bez kosztów wysyłki. Podawana cena jest ceną brutto,
  – najniższą cenę za Produkt z ostatnich 30 dni poprzedzających datę wyświetlania informacji o Produkcie,
  – szczegółowe informacje o udzielanej gwarancji – o ile na dany Produkt Sprzedający udziela gwarancji,
  – dostępność danego Produktu oraz szacowany termin doręczenia Produktu. W przypadku informacji „Produkt niedostępny” Użytkownik nie może złożyć Zamówienia. W przypadku informacji „Ograniczona dostępność” wskazywany przez Sprzedającego czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu,

  b) Wybiera ilość Produktu,
  c) Dodaje Produkt „do Koszyka” (przycisk: „Dodaj do Koszyka”),
  d) Czynności opisane w lit. a-c powyżej mogą być powtarzane w odniesieniu do wielu Produktów,
  e) Po wyborze wszystkich Produktów, które Użytkownik chce zakupić, Użytkownik przechodzi do „Koszyka”,
  f) Następnie Użytkownik:
  – podaje dane niezbędne do złożenia Zamówienia, tj. dane wskazane pkt. V.1.3 lub V.1.4., w zależności od tego czy Użytkownik jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną

  ALBO

  – loguje się do Konta Klienta – w takim przypadku Użytkownik nie jest zobowiązany do wskazania danych, jednakże zobowiązany jest do weryfikacji ich aktualności przed złożeniem zamówienia,

  g) Jeżeli Klient będący osobą fizyczną chce otrzymać FV zobowiązany jest na tym etapie składania Zamówienia zaznaczyć, iż chce otrzymać FV oraz zweryfikować lub wskazać dane niezbędne do wystawienia FV. Zgłoszenie chęci otrzymania FV w późniejszym czasie może nie być możliwe, ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  h) Klient wybiera sposób dostawy Produktu spośród sposobów dostawy oferowanych przez Sprzedającego oraz z uwzględnieniem rozmiaru Zamówienia,
  i) Po podaniu danych i naciśnięciu przycisku „dalej”, Użytkownik przekierowany zostanie do podsumowania Zamówienia. Przy podsumowaniu Zamówienia Klient znajdzie całkowitą cenę za realizację Zamówienia Klient zobowiązany jest szczegółowo zweryfikować prawidłowość składanego Zamówienia w ramach podsumowania,
  j) Następnie Klient wybiera formę płatności oraz składa Zamówienie poprzez uiszczenie płatności za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy płatności.
 2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące formy płatności:
  a) Szybki przelew realizowany przez pośrednika CashBill S.A.,
  b) Płatność kartą realizowana przez pośrednika CashBill S.A.,
  c) Płatność BLIK.
  d) Płatność za pobraniem – w przypadku dopuszczenia przez Sprzedającego możliwości zakupu Produktu za pobraniem i wyboru takiej metody płatności przez Klienta, zastrzega się własność Produktu do czasu uiszczenia przez Klienta pełnej ceny sprzedaży.
 1. Zaleca się, by wszystkie czynności opisane w ust. 1 powyżej były dokonywane przez Klienta w sposób ciągły. Odroczenie realizacji Zamówienia, np. poprzez powrót do składania Zamówienia przez Użytkownika kolejnego dnia, lub po kilku godzinach, może poskutkować zmianą statusu dostępności wybranych Produktów, co może rzutować na szacunkowy czas dostawy.
 2. Po zrealizowaniu przez Klienta wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej Klient otrzymuje informację o potwierdzeniu otrzymania Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi złożenia Zamówienia i potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Zamówienie uznaje się za złożone, co skutkuje przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  a) Zaksięgowaniu przez Sprzedającego pełnej ceny za realizację Zamówienia,
  b) Wysłaniu przez Sprzedającego Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 4. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 5 lit. b) powyżej zawiera:
  a) Podsumowanie Zamówienia,
  b) Numer Zamówienia,
  c) Wskazanie adresu do doręczeń, na który Produkty zostaną wysłane,
  d) W przypadku Konsumentów – informację o prawie odstąpienia od Umowy,
  e) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – jeżeli Klient jest Konsumentem,
  f) Dokument gwarancji – jeżeli na dany Produkt udzielana jest gwarancja.
 5. Zmiana danych Zamówienia po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5 lit. b) powyżej jest możliwa, o ile zamówienie nie zostało skierowane przez Sprzedającego do realizacji firmie kurierskiej i o ile nie dotyczy zmiany Przedmiotu Zamówienia (za wyjątkiem Konsumentów, którzy od Umowy mogą odstąpić). W przypadku konieczności zmiany danych dot. jedynie doręczenia, w celu przyspieszenia zgłoszenia zmiany danych do doręczeń, zaleca się kontakt telefoniczny ze Sprzedającym, przy czym Klient powinien mieć przygotowany numer zamówienia, celem wskazania go Sprzedającemu. W przypadku chęci zmiany danych do doręczeń po skierowaniu Zamówienia do realizacji przez firmę kurierską, zmiana tych danych jest możliwa wyłącznie w ramach odpowiednich funkcji udostępnianych przez firmę kurierską.

VII.2. Realizacja Zamówień

 1. Zamówienie realizowane jest przez Sprzedającego w najszybszym możliwym terminie, z uwzględnieniem szacunkowego czasu realizacji Zamówienia wskazanego w wiadomości, o której mowa w pkt. VI.1.5 lit. b) powyżej.
 2. W przypadku wystąpienia nagłych, niedających się przewidzieć okoliczności, niezależnych od Zamawiającego, wpływających na termin dostawy, Zamawiający informuje Klienta o tych okolicznościach na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. W celu realizacji Zamówienia Sprzedający informuje Klienta za pośrednictwem poczty e-mail o:
  a) Przyjęciu Zamówienia do realizacji – zgodnie z pkt. VI.1.5 lit. b) powyżej,
  b) Przekazaniu Zamówienia do realizacji firmie kurierskiej.
 1. Na wskazany adres e-mail Klient będzie również otrzymywać informacje o realizacji Zamówienia od firmy kurierskiej – zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sprzedającym a firmą kurierską.
 2. W przypadku wystąpienia trudności z realizacją Zamówienia na etapie po przekazaniu Zamówienia do realizacji firmie kurierskiej, Klient może zwrócić się z prośbą o wsparcie do Sprzedającego. Sprzedający, w miarę swoich możliwości oraz w granicach swoich uprawnień, wspiera Klienta przy rozwiązaniu stwierdzonych problemów.
 3. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Klient, po doręczeniu przesyłki powinien sprawdzić Produkt pod kątem jego kompletności oraz braku wad. W przypadku stwierdzenia wad, Klient powinien sporządzić notatkę, udokumentowaną fotograficznie, przy udziale kuriera, co przyspieszy rozpoznawanie ewentualnej reklamacji.

VII. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu lub Produktów Klientowi działającemu przy realizacji Zamówienia jako Konsument przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od danego Zamówienia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia do Sprzedającego przed upływem 14-dniowego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia dostępny jest pod linkiem: https://wigolen.com.pl/wp-content/uploads/2024/03/Formularz-odstapienia-od-Umowy.doc oraz przekazywany jest Klientowi działającemu jako Konsument wraz z wiadomością e-mail, o której mowa w pkt. VI.1.5. lit. b) powyżej. Adres e-mail należy przesłać oświadczenie, w przypadku wyboru takiej formy złożenia oświadczenia: sklep@wigolen.com.pl .
 2. W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia Klient odstępujący od Umowy powinien odesłać całość Produktów dostarczonych w ramach Zamówienia, od których odstąpił od Umowy na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie. Klient ponosi koszty odesłania przedmiotu Zamówienia na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu 2 wystarczające jest nadanie przesyłki przed upływem terminu.
 3. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Klientowi, który odstąpił od Umowy zgodnie z postanowieniami ustępów poprzednich całość kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zakupem Produktów, co do których złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy bez kosztów dostawy. Klient wybiera najbardziej dogodną dla siebie opcję wysyłki i wysyła ją na adres wskazany przez Sprzedającego w Formularzu odstąpienia od umowy. Sprzedający zwraca środki w ten sam sposób, w jaki Klient uiścił płatność, tj. na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zrealizowania płatności, chyba że Klient wyraźnie zastrzeże odmiennie.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient może wysłać potwierdzenie odesłania na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Postanowienia niniejszego pkt. VIII Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów. Uprawnienia opisane w niniejszym pkt. VIII Regulaminu nie przysługują żadnej innej osobie, niż wyraźnie wskazane w niniejszym ustępie.

VIII. Gwarancje i reklamacje

VIII.1. Gwarancje

 1. Sprzedający dopuszcza możliwość udzielania na poszczególne Produkty gwarancji. Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji określa dokument gwarancji przekazywany Klientowi w wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 2. Klient może korzystać z gwarancji w zakresie wynikającym z dokumentu gwarancji.

VIII.2. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonego Produktu z Zamówieniem (tj. umową), Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach określonych poniżej.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niezgodność dostarczonego Produktu z Umową, w tym za wady tkwiące w Produkcie uniemożliwiające korzystanie z Produktu w sposób, do jakiego jest przeznaczony.
 3. W przypadku prowadzenia przez Sprzedającego sprzedaży outletowej, Sprzedający nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za wady wskazane w opisie produktu.
 4. W przypadku, w którym rozpoznanie reklamacji skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Sprzedającego na rzecz Klienta środków pieniężnych, Sprzedający zwraca Klientowi środki w sposób przyjęty przez Klienta przy płatności, chyba że Klient wyraźnie zastrzeże inaczej.
VIII.2.1. Zasady składania reklamacji przez Konsumentów oraz zasady ich rozpatrywania
VIII.2.1.1. Składanie reklamacji
 1. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie, w tym telefonicznie, listownie lub drogą e-mail, na adres: sklep@wigolen.com.pl.
 2. Składając reklamację Klient powinien wskazać następujące informacje:
  a) Numer zamówienia,
  b) Rodzaj stwierdzonej wady,
  c) Okoliczności stwierdzenia zaistnienia wady,
  d) W miarę możliwości – fotografie ilustrujące wadę,
  e) Adres e-mail lub adres do korespondencji, na który odpowiedź na reklamację ma być przekazana – w przypadku braku wskazania tych danych, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana zgodnie z danymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia,
  f) Ewentualnie – proponowany sposób załatwienia sprawy.
 1. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji zaleca się, by Klient korzystał z formularza reklamacyjnego przygotowanego przez Sprzedającego, dostępnego pod adresem: https://wigolen.com.pl/do-pobrania/.
 2. Nie przekazanie danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, w szczególności danych, o których mowa w ust. 4 lit. a-c może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Sprzedający informuje Klienta o stwierdzonych brakach oraz przyczynach niemożności rozpatrzenia reklamacji oraz wskazuje Klientowi, jakie informacje Klient powinien uzupełnić w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.
 3. Jeżeli jest to niezbędne dla rozpoznania reklamacji, Sprzedający może zwrócić się do Klienta o przekazanie Produktów do Sprzedającego (na koszt Sprzedającego) lub o umożliwienie Sprzedającemu dokonania oględzin Produktów w miejscu ich przechowywania przez Klienta, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z Klientem.
VIII.2.1.2. Rozpatrywanie reklamacji
 1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, który zawarł Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nieudzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim poczytywane jest za uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem innym, niż wskazany w ust. 6 powyżej, Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Sprzedający udziela jednej z następujących odpowiedzi na reklamację:
  a) Uznaje reklamację oraz wskazuje sposób rozpatrzenia reklamacji,
  b) Odrzuca reklamację uzasadniając swoją decyzję,
  c) Kieruje do Klienta wniosek o uzupełnienie informacji, zgodnie z pkt. VIII.2.1.1.5 powyżej, jeżeli przekazanie przez Klienta informacje są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji.
 1. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający nie jest związany wskazanym przez Klienta sposobem rozpoznania reklamacji. W każdym czasie uznając reklamację Sprzedający kieruje się interesem Konsumenta oraz wytycznymi wskazanymi w art. 43d oraz 43e ustawy o prawach konsumenta (dostęp: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140000827).
 2. W sytuacji, w której w celu rozpoznania reklamacji konieczny jest demontaż lub zwrot Produktu do Sprzedającego, Sprzedający organizuje demontaż oraz zwrot na własny koszt. Samodzielny demontaż Produktu przez Klienta jest możliwy po uprzednim zaakceptowaniu takiego rozwiązania oraz jego kosztów przez Sprzedającego.
VIII.2.2. Zasady składania reklamacji przez Klientów niebędących Konsumentami oraz zasady ich rozpatrywania
VIII.2.2.1. Składanie reklamacji
 1. Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest sprawdzić Produkt niezwłocznie po jego doręczeniu. W związku z powyższym, Klientowi takiemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia Klientowi Produktów. Późniejsze zgłoszenie reklamacji jest możliwe w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto, Sprzedający nie ponosi względem Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialności za wady wyszczególnione w treści dokumentu gwarancji.
 2. Klient nie będący Konsumentem może złożyć reklamację za pośrednictwem formularza reklamacyjnego przygotowanego przez Sprzedającego, dostępnego pod adresem: https://wigolen.com.pl/do-pobrania/.
 3. Złożenie reklamacji wymaga wskazania przez Klienta następujących danych:
  a) Numer zamówienia,
  b) Rodzaj stwierdzonej wady,
  c) Okoliczności stwierdzenia zaistnienia wady,
  d) W miarę możliwości – fotografie ilustrujące wadę,
  e) Adres e-mail, na który odpowiedź na reklamację ma być przekazana – w przypadku braku wskazania tych danych, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana zgodnie z danymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia,
  f) Ewentualnie – proponowany sposób załatwienia sprawy.
 1. Nie przekazanie danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Sprzedający informuje Klienta o stwierdzonych brakach oraz przyczynach niemożności rozpatrzenia reklamacji oraz wskazuje Klientowi, jakie informacje Klient powinien uzupełnić w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.
 2. Jeżeli jest to niezbędne dla rozpoznania reklamacji, Sprzedający może zwrócić się do Klienta o przekazanie Produktów do Sprzedającego lub o umożliwienie Sprzedającemu dokonania oględzin Produktów w miejscu ich przechowywania przez Klienta, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z Klientem. W przypadku stwierdzenia bezzasadności reklamacji koszty czynności wskazanych w zdaniu poprzednim ponosi Klient.
VIII.2.2.2. Rozpatrywanie reklamacji
 1. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie stanowi uznania reklamacji za zasadną.
 2. Sprzedający udziela jednej z następujących odpowiedzi na reklamację:
  a) Uznaje reklamację oraz wskazuje sposób rozpatrzenia reklamacji,
  b) Odrzuca reklamację uzasadniając swoją decyzję,
  c) Kieruje do Klienta wniosek o uzupełnienie informacji, zgodnie z pkt. VIII.2.2.1.5 powyżej, jeżeli przekazanie przez Klienta informacje są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający nie jest związany wskazanym przez Klienta sposobem rozpoznania reklamacji.

IX. Rozwiązywanie sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się na stronach UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, https://polubowne.uokik.gov.pl/.

X. Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.
 2. Sprzedający w każdym czasie może zmienić niniejszy Regulamin. Klienci korzystający z Konta Klienta będą informowani o wszelkich zmianach Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty e-mail, a także przy składaniu Zamówienia. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Zamówień złożonych po wejściu w życie zmian Regulaminu.