Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

  1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu lub Produktów Klientowi działającemu przy realizacji Zamówienia jako Konsument przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od danego Zamówienia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia do Sprzedającego przed upływem 14-dniowego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia dostępny jest pod linkiem: https://wigolen.com.pl/wp-content/uploads/2024/03/Formularz-odstapienia-od-Umowy.doc oraz przekazywany jest Klientowi działającemu jako Konsument wraz z wiadomością e-mail, o której mowa w pkt. VI.1.5. lit. b) powyżej. Adres e-mail należy przesłać oświadczenie, w przypadku wyboru takiej formy złożenia oświadczenia: sklep@wigolen.com.pl .
  2. W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia Klient odstępujący od Umowy powinien odesłać całość Produktów dostarczonych w ramach Zamówienia, od których odstąpił od Umowy na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie. Klient ponosi koszty odesłania przedmiotu Zamówienia na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu 2 wystarczające jest nadanie przesyłki przed upływem terminu.
  3. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Klientowi, który odstąpił od Umowy zgodnie z postanowieniami ustępów poprzednich całość kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zakupem Produktów, co do których złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy bez kosztów dostawy. Klient wybiera najbardziej dogodną dla siebie opcję wysyłki i wysyła ją na adres wskazany przez Sprzedającego w Formularzu odstąpienia od umowy. Sprzedający zwraca środki w ten sam sposób, w jaki Klient uiścił płatność, tj. na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zrealizowania płatności, chyba że Klient wyraźnie zastrzeże odmiennie.
  4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient może wysłać potwierdzenie odesłania na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Postanowienia niniejszego pkt. VIII Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów. Uprawnienia opisane w niniejszym pkt. VIII Regulaminu nie przysługują żadnej innej osobie, niż wyraźnie wskazane w niniejszym ustępie.