Zalety

 • dają możliwość budowy na słabych gruntach· – ograniczają mieszanie warstw konstrukcyjnych z sąsiednimi warstwami podłoża
 • wydłużają okres eksploatacji
 • nie ulegają rozkładowi, środowisku gruntowo-wodnym
 • nie są toksyczne a tym samym nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
 • zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych.
 • odporne na promieniowanie UV
 • odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne.
 • odporne na czynniki chemiczne i biologiczne.
 • Elastyczne, szerokie, łatwe w montażu, dostarczane w odpowiednich rulonach

Zastosowanie

Mogą być stosowane przy :

 • Budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu,
 • Budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych
 • Wzmacnianiu podbudowy poboczy dróg
 • Budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych
 • Zbrojeniu nasypów i skarp na słabych gruntach
 • Budowie pasów startowych, lotnisk
 • Budowie parkingów, place składowych, chodników
 • Budowie obiektów sportowych, boisk, kortów
 • Zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych
 • Stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną
 • Konstrukcji systemów drenażowych

Informacje techniczne

Szerokość: od 1,5 m

Długość nawoju: 50 m

Masa powierzchniowa: 90 g/m2 ±25%